ECOOK GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de door ECOOK aangeboden ECOOK App (zoals hieronder gedefinieerd). Door van de ECOOK App gebruik te maken, stemt u in met de Gebruiksvoorwaarden en gaat u een overeenkomst met ECOOK aan (hierna: “de Overeenkomst”). Stemt u niet in met de Gebruiksvoorwaarden, dan kunt u geen gebruikmaken van de ECOOK App.

ECOOK is de besloten vennootschap ECOOK B.V. met KvK nummer 63234831; de meest actuele gegevens omtrent vestiging en kantooradres staan vermeld op de Website.

Wij adviseren u deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen als u gebruikmaakt van de door ECOOK aangeboden ECOOK App.

1. Definities
1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden hebben we een aantal begrippen gedefinieerd. Deze worden steeds met een hoofdletter geschreven en kunnen zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:

Account: gebruiksaccount gemaakt door u, waarmee u toegang verkrijgt tot de ECOOK App;

Culinaire Content: culinaire content zoals recepten, kookboeken en informatie over koks (al dan niet in audiovisuele vorm);

Gebruikerscontent: alle informatie die door gebruikers via de ECOOK App toegankelijk wordt gemaakt waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: reacties, likes, foto’s en recepten;

Content: Culinaire Content en Gebruikerscontent tezamen.

ECOOK App: het softwareplatform inclusief (mobiele) applicatie van ECOOK;

Gebruiksvoorwaarden: deze voorwaarden die gelden bij het gebruik van de ECOOK App;

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede verwante rechten zoals rechten op knowhow en zogenaamde eenlijnsprestaties.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen ECOOK en de gebruiker voor het gebruik van de ECOOK App;

Privacy Policy: de privacy policy van de ECOOK App, toegankelijk via www.ecookapp.com/privacypolicy/

Website: de website van de ECOOK, met onder meer informatie over ECOOK en de ECOOK App, toegankelijk via www.ecookapp.com/

2. Algemeen
2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle tussen u en ECOOK gesloten Overeenkomsten en op elk gebruik dat via uw Account van de ECOOK App wordt gemaakt.
2.2 ECOOK is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Eventuele wijzigingen in of aanvullingen op de Gebruiksvoorwaarden worden tijdens uw gebruik van de ECOOK App onder uw aandacht gebracht. Indien u van de ECOOK App gebruik blijft maken, gaat u onherroepelijk akkoord met de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden. Stemt u niet in met de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, dan is uw enige mogelijkheid de Overeenkomst conform artikel 9 te beëindigen.

3. ECOOK App en beschikbaarheid
3.1 De ECOOK App biedt eindgebruikers de mogelijkheid om Content (voor eigen risico) te raadplegen en te gebruiken, alsmede om eigen Gebruikerscontent te creëren. De door ECOOK aangeboden ECOOK App bestaat uit het toegankelijk maken van de Content. U verkrijgt via uw persoonlijke Account toegang tot de ECOOK App.
3.2 Indien u volledig aan alle verplichtingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden heeft voldaan, verleent ECOOK u voor de duur van de Overeenkomst een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op gebruik van de ECOOK App, waaronder de ECOOK App en de Culinaire Content in de ECOOK App.
3.3 ECOOK spant zich naar beste kunnen in om de ECOOK App zorgvuldig te leveren. U gaat ermee akkoord dat de ECOOK App, waaronder de ECOOK App, uitsluitend de functionaliteiten en andere eigenschappen bevat die deze ten tijde van uw gebruik bevat, in de staat waarin deze op dat moment verkeert [as is] en beschikbaar is [as available]. U gebruikt de ECOOK App te allen tijde op eigen risico en verantwoordelijkheid.
3.4 ECOOK is, zonder op enigerlei wijze jegens u aansprakelijk te worden, te allen tijde gerechtigd om:
• procedurele en technische aanpassingen aan en/of verbeteringen in de ECOOK App aan te brengen;
• de ECOOK App of uw Account tijdelijk buiten gebruik te stellen of te beperken indien dit naar haar oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van preventief, correctief of adaptief onderhoud. ECOOK stelt u voor zover en zo spoedig als redelijk mogelijk is in kennis van de tijdelijke buitengebruikstelling of het tijdelijk beperkte gebruik van de ECOOK App;
• ECOOK is niet verplicht om bepaalde Content in de ECOOK App gepubliceerd te houden. Tevens kan ECOOK zonder voorafgaande aankondiging, Culinaire Content (al dan niet tijdelijk of definitief) verwijderen, waaronder in geval de Culinaire Content die inbreuk maakt op enige rechten van derden of anderszins in strijd is met geldende wet- en regelgeving.

4. Account
4.1 Om gebruik van de ECOOK App te kunnen maken dient u een persoonlijk Account aan te maken. Tijdens het registratieproces zal u worden verzocht bepaalde informatie te verstrekken ten behoeve van het aanmaken van een Account. U staat er jegens ECOOK voor in en bent verantwoordelijk voor dat i) de informatie die u bij het aanmaken van uw Account verstrekt correct, volledig en actueel zijn en ii) dat u de informatie in uw Account bijwerkt indien daarin veranderingen optreden.
4.2 U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat van uw Account wordt gemaakt.
4.3 U dient de inloggegevens van uw Account geheim te houden. Zodra u weet of vermoedt dat de inloggegevens niet langer geheim zijn of dat sprake is van misbruik van het Account, dient u ECOOK daar onverwijld van in kennis te stellen en de nodige maatregelen te treffen om onbevoegde toegang te voorkomen. ECOOK mag ervan uitgaan dat u daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met uw inloggegevens.

5. Gebruikerscontent
5.1 U erkent en stemt ermee in dat Gebruikerscontent die u ter beschikking stelt via de ECOOK App gebruikt kan worden door gebruikers en bezoekers. U erkent dat ECOOK geen invloed heeft op de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door andere gebruikers en/of bezoekers.
5.2 Het is u niet toegestaan eigen Gebruikerscontent te plaatsen:
a. die discriminerend is ter zake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend of ongepast wordt bevonden, ter bevinding van ECOOK;
b. die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
c. die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
d. die naar de mening van ECOOK in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal;
e. waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
f. waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
g. die op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is;
h. die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van ECOOK te omzeilen;
i. die een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de ECOOK App legt of de functionaliteiten van de ECOOK App belemmeren;
j. die bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat u bij ECOOK betrokken bent;
k. waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
l. die op enig andere wijze als indiscreet of incorrect wordt bevonden, ter beoordeling van ECOOK, waaronder begrepen maar niet beperkt tot petities, ongeautoriseerde club lidmaatschappen, charity requests, piramide spelen, loterijen, wedstrijden, of foto’s/video’s, opmerkingen, statistieken of beeltenissen van anderen zonder zijn of haar toestemming;
m. die in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, de Privacy Policy of enige geldende wet- en/of regelgeving;
n. die inbreuk maakt op de rechten van ECOOK en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
o. die op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is; of
p. die de belangen en goede naam van ECOOK kan schaden.
5.3 ECOOK behoudt zich het recht voor om Gebruikerscontent in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de ECOOK App indien dit naar het oordeel van ECOOK noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van u op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van ECOOK.
5.4 Indien u van mening bent dat bepaalde Gebruikerscontent inbreuk maakt op uw rechten dan wel de rechten van een andere gebruiker of een derde, zult u dit onverwijld aan ECOOK melden.

6. Prijs en betaling
6.1 Voor het gebruik van de ECOOK App bent u ECOOK een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bestaat uit een vergoeding per maand op abonnementsbasis, die (maandelijks) vooraf verschuldigd is. De betaling verloopt via de Apple en/of Google Play Store. Daarop kunnen de (algemene) voorwaarden van Apple en/of Google van toepassing zijn. ECOOK heeft geen kennis van deze (algemene) voorwaarden en neemt daarvoor geen enkele voorwaarden. ECOOK garandeert dan ook niet dat de Apple en/of Google Play Store te allen tijde (ononderbroken) werkt en dat alle betalingen (correct) worden verwerkt. ECOOK is gerechtigd de prijzen voor het gebruik van de ECOOK App te verhogen.
6.2 Alle verschuldigde bedragen worden in beginsel via automatische incasso door (of namens) de Apple en/of Google Play afgeschreven. Indien het saldo op uw rekening ontoereikend is, wordt de toegang tot de ECOOK App geblokkeerd.
6.3 Klachten met betrekking tot ECOOK en/of de Dienst schorten uw betalingsverplichtingen niet op. ECOOK is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat u aan al uw opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

7. Privacy
7.1 Tijdens uw gebruik van de ECOOK App verstrekt u persoonsgegevens aan ECOOK. Deze informatieverstrekking is onderworpen aan wet- en regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de Privacy Policy www.ecookapp.com/privacypolicy/ van ECOOK wordt beschreven hoe ECOOK omgaat met uw persoonlijke gegevens die u heeft verstrekt om gebruik te kunnen maken van de ECOOK App en hoe ECOOK uw privacy beschermt wanneer u gebruik maakt van de ECOOK App en ECOOK App.

8. Intellectuele-eigendomsrechten
8.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Culinaire Content berusten bij ECOOK of haar licentiegevers zoals de uitgevers.
8.2 Alle Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan de ECOOK App, zoals de ECOOK App, berusten bij ECOOK of haar licentiegevers. Onverminderd het bepaalde onder 8.1, berusten tevens alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot door of namens ECOOK vervaardigde marketing en promotiematerialen bij ECOOK of haar licentiegevers.
8.3 U behoudt in beginsel de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de door u geplaatste en verstrekte Gebruikerscontent. U verleent met het plaatsen en/of verstrekken van Gebruikerscontent automatisch aan ECOOK en kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om deze Gebruikerscontent openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de ECOOK App vereist is, waaronder aan andere eindgebruikers. U bent verantwoordelijk voor en staat ervoor in dat alle door u verstrekte Gebruikerscontent juist, volledig en actueel is, alsmede dat u gerechtigd bent die Gebruikerscontent aan ECOOK te verstrekken. ECOOK is niet aansprakelijk voor enige schade uit welke hoofde dan ook die ontstaat door het gebruik van de door u geplaatste Gebruikerscontent. U vrijwaart ECOOK ter zake.
8.4 Het is u niet toegestaan om:
a. de Content en andere informatie te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen (aan derden), behoudens uw eigen Gebruikerscontent;
b. de ECOOK App te reproduceren, te decompileren of reverse engineering (omgekeerde compilatie en assemblage) daarop toe te passen, tenzij dwingend recht dit toestaat;
c. de technische beschermingsmiddelen die door ECOOK ter beschikking zijn gesteld ter bescherming van de door ECOOK geplaatste Culinaire Content te omzeilen;
d. de ECOOK App te gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze Algemene Voorwaarden;
e. inbreuk te maken op de rechten van ECOOK en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de IE-rechten;
f. gebruik te maken van andere dan de door ECOOK ter beschikking gestelde tools om de ECOOK App te doorzoeken, gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen of enige soft- en/of hardwarematige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de ECOOK App toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om de ECOOK App op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
g. derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.

9. Duur en beëindiging
9.1 U gaat een Overeenkomst voor onbepaalde tijd aan. U kunt de Overeenkomst op elk moment beëindigen door dit in uw Account aan te geven.
9.2 ECOOK is, zonder jegens u aansprakelijk te worden, gerechtigd om de door haar aangeboden ECOOK App met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving (tijdelijk) op te schorten of om de Overeenkomst te beëindigen:
• indien u uw verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of de Gebruiksvoorwaarden niet nakomt;
• om een andere reden, ter discretie van ECOOK.
9.3 In geval van ontbinding van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 9.2 zullen reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij ECOOK ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die ECOOK vóór de ontbinding in rekening heeft gebracht in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
9.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, verwijdert ECOOK uw Account en heeft u niet langer toegang tot de Content. ECOOK is niet gehouden om enige Content of informatie aan u te verstrekken of dergelijke informatie te converteren of te exporteren. De licentie als bedoeld in artikel 8.3 met betrekking tot uw Gebruikerscontent, blijft na beëindiging van de Overeenkomst onverminderd van kracht en toepassing.

10. Aansprakelijkheid
10.1 ECOOK sluit, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die u lijdt door:
a. Het niet (veilig) beschikbaar zijn van (delen van) de ECOOK App;
b. Het gebruik van de ECOOK App;
c. Het gebruik van de Content;
d. Onjuiste informatie in de ECOOK App;
e. Wijzigingen in de ECOOK App ;
f. Afname van diensten van derden;
10.2 Indien ECOOK om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk is, uit welke hoofde dan ook, dan is de totale, cumulatieve, geaggregeerde aansprakelijkheid van ECOOK (dus: ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen gedurende de looptijd van de Overeenkomst) beperkt tot maximaal het bedrag welke door u in een periode van 12 maanden aan ECOOK daadwerkelijk is betaald.
10.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• materiële schade aan zaken (“zaakschade’);
• redelijke kosten die u zou moeten maken om de prestatie van ECOOK in overeenstemming te brengen met de Overeenkomst, tenzij u de Overeenkomst heeft ontbonden;
• redelijke kosten die u heeft gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling ziet op directe schade; en
• redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze zien op directe schade.
10.4 Iedere aansprakelijkheid van ECOOK anders dan voor directe schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot indirecte schade, gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van derden, is uitgesloten.
10.5 De in de voorgaande artikelleden opgenomen beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ECOOK of haar leidinggevenden (“eigen toedoen”).
10.6 U heeft uitsluitend recht op schadevergoeding indien u de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ECOOK meldt. Elke vordering tot schadevergoeding tegen ECOOK vervalt door het enkele verloop van één (1) jaar na het ontstaan van de vordering tot schade.

11. Overmacht
11.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door ECOOK indien sprake is van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van ECOOK App cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van ECOOK, tekortkomingen van door ECOOK ingeschakelde derden, storingen in verbinding met internet (al dan niet door een DDoS aanval), hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.
11.3 Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, is ECOOK gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

12. Garanties en vrijwaringen
12.1 ECOOK garandeert niet:
• dat de ECOOK App te allen tijde en zonder onderbrekingen, mankementen of storingen toegankelijk is;
• dat de ECOOK App doeltreffend is of dat het gebruik van de ECOOK App bepaalde resultaten tot gevolg heeft; of
• dat de via de ECOOK App verstrekte informatie juist, actueel en volledig is.
12.2 ECOOK is niet verantwoordelijk voor:
• de aanschaf en/of het adequaat functioneren van uw infrastructuur;
• verlies, beschadiging, onjuistheid en/of onvolledigheid van via de ECOOK App verstrekte informatie;
• fouten in de gegevensoverdracht, uitval of niet-beschikbaarheid van computer-, smartphone-, tablet-, gegevens- of telecommunicatievoorzieningen, waaronder internet;
• (pogingen tot) onbevoegd gebruik van de ECOOK App;
• het maken van back-upexemplaren van gegevens; of
• het beheren, waaronder het controleren van instellingen, van het gebruik van de ECOOK App en de wijze waarop de resultaten van de ECOOK App worden gebruikt.
12.3 U garandeert dat u de ECOOK App niet zult gebruiken op een wijze die:
• in strijd is met enige geldende wet- of regelgeving; of
• in strijd is met enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden.
12.4 U vrijwaart ECOOK tegen alle schade en kosten als gevolg van claims van derden die voortvloeien uit en/of gerelateerd zijn aan uw gebruik van de ECOOK App.

13. Overige bepalingen
13.1.1 ECOOK mag uit deze Gebruiksvoorwaarden of de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden overdragen en stelt u daarvan in kennis. Het is u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ECOOK niet toegestaan aan het Account ontleende rechten aan derden over te dragen.
13.2 Op deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de ECOOK App is Nederlands recht van toepassing.
13.3 Geschillen die voortvloeien uit of ontstaan in verband met overeenkomsten die met toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden zijn gesloten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij door (inter)nationale rechtsregels dwingend anders wordt voorgeschreven.

***